1 Votes, Matthew 9:16 - 17 The items shown in the illustrations and 3-D video footage in the Media Gallery are based on extensive research. Sapagka't alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at lumakad ka? Whence He discerns the disjunction of those principles in the natural or external mind; but whereas there was a desire of their conjunction, He inspires the hope that all opposing evils and falsities would be … Matthew 5. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. The Rhude designer has grown a single T-shirt design into a fledgling streetwear empire. At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. 2 Some men brought to him a paralyzed man, lying on a matWhen Jesus saw their faith, he said to the man, “Take heart, son; your sins are forgiven.” (3 At this, some of the teachers of the law said to themselves, “This fellow is blaspheming!” (4 Knowing their thoughts, Jesus said, “Why do you … What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 12Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 25Datapuwa't nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay; at nagbangon ang dalaga. While Jesus was having dinner at Matthew’s house, many tax collectors and … 17 27 At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni … Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. 9 For I myself am a man under authority, with soldiers under me. 9 As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector’s booth. 1 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: 2 At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. datapuwa't darating ang mga araw, na ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila. 10 Who were the mid-wives? Where they Jewish? Matthew 9:35-38: 2005-10-27 SOWING THE SEED: Matthew 13:1-9: 2005-10-15 OVERCOMING MIXED-UP PRIORITIES: Matthew 18:10-14: 2005-10-07 BE LIGHT: Matthew 5:13-16: 2005-10-06 BE SALT: Matthew 5:13-16: 2005-09-29 DISCIPLE MAKERS ARE TEACHERS: Matthew 28:16-20: 2005-09-28 DISCIPLE MAKING: Matthew 28:19-20: 2005-09-27 MEETING JESUS IN UNLIKELY PEOPLE: Matthew 25:31-46: … Datapuwa't nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagka't pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. 28At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Matthew 14. At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. 1 8Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. 18Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. 21 23At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo, 7 29Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: 2 At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. 11 When the Pharisees saw this, they asked his disciples, “Why does your teacher eat with … Matthew 3. Sign Up or Login, AndG2532 he enteredG1684 intoG1519 a ship,G4143 and passed overG1276, andG2532 cameG2064 intoG1519 his ownG2398 city.G4172, To Get the full list of Strongs: Should we be involved in such activities? 9 Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, 10 Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, Amon the father of Josiah, 11 and Josiah the father of Jeconiah # 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12 and his brothers at the time of the exile to Babylon. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. And as he’ll tell you, life in Rhude World is pretty spectacular. Show Text Version Hide Text Version. Listen to ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma: sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat: kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapuwa nagsisitagal. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. Calling of Matthew (9:9–13) On fasting (9:14–15) New Wine into Old Wineskins (9:16–17) Daughter of Jairus (9:18–26) Two blind men (9:27–31) Exorcising a mute (9:32–34) Good crop but few harvesters (9:35–38) 5. Responses to Jesus: Messengers from John the Baptist (11:2–19) Cursing Chorazin, Bethsaida, and Capernaum (11:20–24) Praising the Father (11:25–30) … 27 38 Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? 32At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. The crowds who witnessed this healing were awed and … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Mateo . What does "cross" symbolize in the New Testament? Matthew 9:9-17 The Calling Of Matthew ; Matthew 9:18-26 A Woman Grabs The Hem Of Jesus' Garment And Is Healed; Matthew 9:27-38 Jesus Heals Two Blind Men Who Cry Out For Mercy ; Matthew 10:1-8 Twelve Apostles Are Named; Matthew 10:9-15 Jesus Gives More Practical Ministry Advice Prior To Sending Out The Twelve At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. Matthew 8. Datapuwa't nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay; at nagbangon ang dalaga. 35At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. Matthew 9:20-22 - Bible Search: Woman's Issue of Blood Healed: Back to Bible Passages (Mateo) Matthew 9:20-22. 35 At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. • KQED broadcasts the best available programs from PBS, APT, and other distributors, and also produces its own unique national and local programs. Study the Inner Meaning Chapter summary. Apparently, … At tinawanan nila siya na nililibak. At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong Guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Mateo × Verse 12; Mateo 9:12 Study the Inner Meaning 12 Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. 26 3 At narito, napakita sa … 30 (Matthew 9:35–38). At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 0 Votes. English-Tagalog Bible. 6Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi nga niya sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. 11 … Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. Reflection: Matthew 9:14-17 Saturday of the 13th Week in Ordinary Time – Matthew 9:14-17. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. “Follow me,” he told him, and Matthew got up and followed him. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. At nangadilat ang kanilang mga mata. Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man (). Matthew 9. Jesus Calls Matthew 9 At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. 25 At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong Guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Matthew 13:1-9 parable of the sower and the seed Matthew 13:10-17 the purpose of the parables Matthew 13:18-23 explanation of the parable of the sower Matthew 13:24-30 parable of the weeds among the wheat Matthew 13:31-35 parable of the mustard seed and the leaven Matthew 13:35-43 Jesus explains the parable of the weeds Matthew 13:44-46 parable of the hidden treasure and the pearl • Matthew 9:33b-34: The twofold interpretation of the cure of the mute man. Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Little Commission (10:1–11:1) 6. Reflection: Matthew 9:32-38 Tuesday of the 14th Week in Ordinary Time – Matthew 9:32-38. How were the crowds "harassed and helpless"? At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Matthew 9 - NIV: Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. 34Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo? Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Matthew Chapter 9 from the King James Version Bible read aloud with the corresponding scripture scrolling on screen for reading ease. Ay sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Matthew 7. 10At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. 4 Messiah Revealed Contributed by Christopher Holdsworth on Mar 22, 2020 based on 2 ratings | 887 views (Isaiah 45:7). 36 8 More than 1 million podcasts online for free on mytuner-radio.com. 3At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. That by and from knowledges the Lord advanced, as to His Humanity, to the doctrine of truth and good. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. Exploring the Meaning of Matthew 9 By Rev. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma: sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat: kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapuwa nagsisitagal. • "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. Before the cure of the possessed mute man, the reaction of the people is one of admiration and of gratitude: “Nothing like this has ever been seen in Israel!” The reaction of the Pharisee is one of mistrust and malice: “It is through the prince of devils that He drives out devils!” They were not able to deny the facts which cause … Verse 1. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. 24Ay sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 20 At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng … English-Tagalog Bible. 10 While Jesus was having dinner at Matthew’s house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo. Dr. Ray Silverman . Adults (57) ... according to your faith? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 9 . Go, then, and learn what this means: ‘I want mercy, and not sacrifice.’ For I came to call, not righteous people, but sinners.” (Matthew 9:12, 13; Hosea 6:6) The Pharisees are not sincere when they refer to Jesus as “teacher,” but they can learn something from him about what is right. New wine was always put in a new bag so that the bag would stretch as the wine continued to ferment, and then the bag would harden. Big day, big fit. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Denomination: Assembly Of God. 37 21Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. Datapuwa't paglingon ni Jesus at pagkakita sa kaniya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob; pinagaling ka ng iyong pananampalataya. John Clowes M.A. OUTLINE OF CONTENTS. 31Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. 12 At tinawanan nila siya na nililibak. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. Airing more independent films than any other public broadcasting station in the country, KQED is committed to bringing the work of local and independent film producers to the community. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. Dr. Ray … This Gospel begins as several people bring to Jesus a man who was unable to speak because he was possessed by a demon. Sapagka't alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at lumakad ka? Tagalog Natuod Pangngalan []. 38Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Matthew 6:24(NASB) Verse Thoughts. 18 At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. General Search for 'Matthew 9:6' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org 7At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. 33At nang mapalabas ang demonio, ay nagsalita ang lalaking pipi: at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, Kailan ma'y hindi nakita sa Israel ang ganito. Matthew, Expository Sermons - From The Executable Outlines Series by Mark A. Copeland - Hundreds of free sermon outlines and Bible study materials available for online browsing and downloading. 6 Matthew 2. Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Matthew 9, New International Version (NIV) Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. How do we know that Jesus is the Great Physician? Matthew 12. ... At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Sign Up or Login. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. 3 37Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. Sinabi nila sa kaniya, Oo, Panginoon. … At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. Matthew 13. 16 What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? The Pattern For Prayer - Matthew 6:9-13 Where Will You End Up - Matthew 7:13-14 Either Or - Matthew 7:13-27 Not Everyone Gets To Go To Heaven - Matthew 7:21-23 The Compassionate Christ - Mathew 9:36-38 Seeing The Harvest Through His Eyes - Matthew 9:35-38 A Passion For Souls - Matthew 9:36-38 3 Votes, Matthew 9:14 - 17 The Call Of Matthew (9:9-13) Moved By Compassion (9:35-38) The Twelve Apostles (10:1-4) Principles Of Evangelism - I (10:5-10) Principles Of Evangelism - II (10:11-42) Greater Than John The Baptist? Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. 3 At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi … 27At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. • In passages parallel to Matthew 9:9, both Mark 2:14 and Luke 5:27 describe Jesus' calling of the tax collector Levi, the son of Alphaeus, but Mark and Luke never explicitly equate this Levi with the Matthew named as one of the twelve. 20 Matthew 28; Tomb Chamber. 4 Votes, Matthew 9:18 2At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na.
Being Buried On The Moon, Jergens Natural Glow Dark, Zebrafish Vs Humans, International Green Building Council, Schwab Com Securitycenter, Aapg Student Membership,